Thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân khác (nếu có) (sau đây gọi chung là “Xử lý dữ liệu cá nhân”) sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn và
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được nêu dưới đây. Chúng tôi giới hạn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập ở những dữ liệu cần thiết hoặc có liên quan cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân này.

Đối với khách hàng trực tuyến, Công ty có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành mà Khách hàng sử dụng, thời gian và khoảng thời gian Khách hàng truy cập vào Trang web, vị trí truy cập Internet và các mục mà Khách hàng đã truy cập trong Trang web của Công ty để tìm hiểu. các mục đích sau: Theo dõi việc sử dụng, cải thiện trang web và có khả năng cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin trực tuyến.